Strój kapłana w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary w NFRR różni się od stroju wykorzystywanego w czasie NOM. Krótkie objaśnienie poszczególnych elementów stroju.

1) Humerał jest przyłbicą zbawienia, ochroną od szatanów.
2) Alba jest symbolem doskonałej czystości.
3) Sznur (cingulum) oznacza czystość kapłańską.
4) Manipularz, niegdyś przeznaczony do ocierania potu, przypomina nam obowiązek pracy na ziemi w dolinie łez.
5) Stuła jest symbolem nieśmiertelności, a także odznaką udziału w kapłaństwie sakramentalnym, to znaczy służebnym.
6) Ornat jest godłem miłości, która czyni jarzmo Pańskie słodkim i miłym.