Zapraszamy do drogi krzyżowej z księdzem Woźnym. U dołu strony plik pdf z większym wyborem tekstów. 
 Wstęp  (przed ołtarzem) 
Panie Jezu, razem z Tobą pragnę przejść tę Drogę Krzyżową.
Wyznaję, że we wszystkim, co dla mnie uczyniłeś, znajdują się tajemnice, których nie potrafię zgłębić. Dlatego proszę Ducha Świętego, żeby mi dał poznać to, co dla mej duszy jest potrzebne.
O Maryjo, która cierpiałaś ze swym Synem, pomóż mi, proszę, przyjąć tę łaskę, której dzisiaj Pan Jezus chce mi udzielić.

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Pan Jezus pozwolił się sądzić, byśmy także poddali się spra­wiedliwemu sądowi.
Każdy czyn człowieka będzie osądzony. Ten sąd ma się odbyć w spowiedzi. Kapłan ma mnie osądzić. Czy dotychczas rzeczywi­ście pragnąłem być osądzony w spowiedzi świętej?16
Panie Jezu, proszę bym z właściwym nastawieniem przystępo­wał do spowiedzi świętej i został osądzony już teraz, dzięki cze­mu uniknę ostatecznego wyroku potępiającego.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Pan Jezus przyjmuje na swe ramiona ciężkie drzewo krzyża – ja mam przyjąć na siebie pokutę, którą wyznaczył mi kapłan przy spowiedzi świętej.
Jak dotąd przyjmowałem pokutę? Czy rzeczywiście chciałem ją otrzymać? A może pokuta nie była adekwatna do moich win?
Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie te wypadki, kiedy lekceważyłem pokutę, odkładałem ją, może zapominałem o niej i tak straciłem Twoją łaskę.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Był to upadek spowodowany brakiem sił fizycznych.
Poważniejsze są jednak wszystkie upadki moralne, wszystkie grzechy, czyli świadome przekroczenie przykazań Bożych. Może już nieraz odprawiłem spowiedź, nawet dobrą, odprawiłem poku­tę, a potem wróciłem do „starych” grzechów?
Proszę Cię, Jezu, o cierpliwość dla mnie i z wielkiego Twego mi­łosierdzia o udzielenie mi łaski lepszej spowiedzi i lepszej pokuty.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Matka Boża rozumiała potrzebę pokuty, potrzebę ofiary. I taką ofiarę złożyła.
Wysiłki nasze zmierzające do tego, żebyśmy się poprawili, będą zawsze nieskuteczne, jeżeli nie poprosimy o pomoc Matkę Najświętszą, jeżeli nie będziemy z Nią zjednoczeni.
Matko Boża, proszę Cię, pomóż mi odprawić dobrą spowiedź. Chcę być wierny swoim postanowieniom, chcę żałować za grze­chy z miłości do Pana Jezusa. Pragnę naprawdę stać się Twoim dzieckiem.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Szymon został zmuszony do tego, aby pomógł Panu Jezusowi nieść krzyż.
Jeżeli zauważyłem, że moje spowiedzi są nieskuteczne, że wracam do grzechów, to dlatego, że nie chciałem niejako pomóc Panu Jezusowi, że się ociągałem, żeby zrobić coś dobrego dla bliźnich.
Zawsze powinna nam towarzyszyć myśl, w jaki sposób może­my pomóc drugiemu człowiekowi.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Weronika niewielką wprawdzie przyniosła ulgę Panu Jezuso­wi, zdobyła się jednak na odwagę, by otrzeć Mu twarz swoją chu­stą. Okazała Mu współczucie.
Nasza miłość jest często egoistyczna. Nawet wtedy, kiedy myślimy, że miłujemy Boga, najczęściej myślimy tylko o sobie. Uwolnimy się częściowo od tego, jeśli okażemy współczucie bliź­nim.
Panie Jezu, proszę Cię, przyjmij moje współczucie, że tak wie­lu ludzi odwraca się od Ciebie i nie chce przyjąć Twojej łaski.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Upadki Pana Jezusa pod ciężarem krzyża wynagradzały Bogu za nasze upadki moralne.
Upadki moralne, mimo naszych spowiedzi, spowodowane są wewnętrzną pychą, tym, że ciągle uważamy się za nie najgor­szych, a to jest okłamywaniem samych siebie.
Pan Jezus miłuje prawdę, dlatego pozwala na upadki moral­ne, abyśmy mogli się przekonać, kim rzeczywiście jesteśmy.
Panie Jezu, dziękuję Ci, że przez mój upadek, przez grzech przekonałem się, kim jestem. Ustrzeż mnie od rozgoryczenia i spraw, bym żałował z miłości do Ciebie.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Ewangelia św. Łukasza 23,28) – powiedział Pan Jezus do niewiast jerozolim­skich.
Pan Jezus nie odrzuca współczucia, ale chce, żebyśmy patrzyli przede wszystkim na siebie i na nasze winy, a nie na winy innych ludzi.
Może dlatego moje spowiedzi nie były takie skuteczne i nie nawróciłem się po nich, bo zamiast żałować za moje grzechy, po­cieszałem się, że inni też tak postępują, że wcale nie są lepsi ode mnie.
Przepraszam i dziękuję Ci Panie Jezu, że dałeś mi to zauważyć i proszę, pomóż mi, żebym odtąd patrzył tylko na moje winy i za nie żałował.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Być może był taki okres w moim życiu, że mniej grzeszyłem, a później wszystko zaczęło się od nowa. Teraz jest jeszcze go­rzej, ponieważ nie umiem nawet zrobić postanowienia popra­wy.
Panie Jezu, proszę, bym się opamiętał i już więcej nie wracał do dawnych grzechów.
Któryś za nas cierpiał rany... 

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Moglibyśmy to obnażenie Ciała Pana Jezusa porównać z ob­nażeniem człowieka pod względem moralnym.
Jak bardzo chcemy ukryć nasze wady i grzechy! Jak nieraz trudno przyznać się nam do nich nawet przed sobą. Może to, że ktoś inny do­wie się o naszych grzechach, jest nam potrzebne do powstania z nich? Może to potrafi nas ustrzec przed zakorzenieniem się grzechu?
Panie Jezu, jeśli taka będzie droga mojego nawrócenia, proszę spraw to.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Trudno jest patrzeć na obraz przedstawiający przybicie Pana Jezusa do krzyża. Trudno jest wyobrazić sobie Jego cierpienia i śmierć w poniżeniu.
Panie Jezu, daj mi, proszę, cząstkę tych cierpień, które za mnie przyjąłeś, pozwalając się przybić do krzyża. Spraw, by one doprowadziły do przemiany mojego serca.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego konanie powinno wzru­szyć nawet najbardziej twardego człowieka. Jej przyczyną jest grzech każdego z nas, popełniony świado­mie i dobrowolnie.
Pan Jezus tak bardzo miłuje każdego z nas, że nawet gdyby tylko jeden człowiek zgrzeszył, wydałby się na śmierć za niego, by wysłużyć mu odpuszczenie grzechów i umożliwić zbawienie.
Panie Jezu, daj mi poznać cząstkę Twej niezgłębionej miłości do człowieka, która sprawiła, że za nas wydałeś się na śmierć. Pomóż mi zrozumieć, że ta śmierć odbywa się stale w sposób mi­styczny na ołtarzach świata.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Matka Boża stała pod krzyżem do końca. Zapewne jest to je­dyny człowiek, który kochał Pana Boga tak, jak powinien być On kochany. Dlatego cierpienia Jej Syna były dla Niej trudniejsze do zniesienia niż własne.
Powodem moich grzechów jest często jakieś przywiązanie, to, że jakąś rzecz czy jakiegoś człowieka kocham bardziej niż Boga.
Matko Najświętsza, spraw, proszę, bym wyzbył się takich przy­wiązań, które przeszkadzają mi kochać Pana Jezusa i dla Niego wyrzekł się wszystkiego, co prowadzi do grzechu.
Któryś za nas cierpiał rany...

Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste...
Grób jest czymś, co najlepiej uświadamia nam, że wszystko będziemy musieli kiedyś opuścić, wszystko zostawić. Im szybciej potrafimy wyrzec się tego, co nas od Boga odciąga, tym prędzej będziemy wolni i szczęśliwi.
Panie Jezu, jesteśmy bardzo słabi i nieraz potrzebujemy umocnienia. Ufamy, że nam go ze swego miłosierdzia udzielisz.
Któryś za nas cierpiał rany...

Zakończenie
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkie łaski, których mi udzieliłeś.
Proszę Cię o dobrą spowiedź, nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy już dawno u spowiedzi nie byli. Okaż im Twoje miłosierdzie, abyśmy wszyscy mogli radować się w wieczności.

Książeczka z rozważaniami drogi krzyżowej w formacie pdf.